Dolby Atmos

Přeskočit navigaci

Olomouc

Nacházíte se zde: Program » PREMIERE MOVIE CARD » Všeobecná pravidla

Všeobecná pravidla

Všeobecná pravidla Programu pro stálé zákazníky PREMIERE MOVIE CARD

Preambule

PROGRAM PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY PREMIERE MOVIE CARD (dále také jen „PMC“) je program společnosti Premiere Cinemas Czech s.r.o. se sídlem Švehlova 1391/32, Praha 15, IČ: 241 91 892, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187254 (dále jen „provozovatel“). Tento program je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro stále zákazníky provozovatele. Zákazníci se stávají účastníky programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svým podpisem v přihlášce PMC nebo jiným, zákonem předpokládaným projevem vůle.

Účastníkem PMC se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 10 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí se Všeobecnými pravidly PMC. Účastníkem PMC se může stát za podmínek uvedených v těchto Všeobecných pravidlech každý zákazník poté, co vyplní a odsouhlasí oficiální přihlášku do PMC.

Karta PMC

Karta PMC jeho držitele opravňuje k využívání výhod spojených s účastí v PMC. Karta zůstává ve vlastnictví provozovatele a slouží k poskytování slev a k zaznamenávání bonusových bodů načtených v souvislosti s provedenými nákupy. Karta PMC je účastníku PMC předána na pokladně provozovatele po vyplnění přihlášky a uhrazení poplatku. Účast v PMC je zpoplatněna 69,- Kč na 12 měsíců od data vystavení karty PMC. Poplatek lze uhradit pouze v pokladně provozovatele. Karta PMC je aktivována ihned při jejím vydání zákazníkovi.

Okamžité slevy pro držitele karty PMC

Každý účastník PMC obdrží při předložení PMC okamžitou slevu ve výši 20 Kč na dospělé, dětské nebo studentské vstupné. Sleva platí pro vstupné na filmy 2D i 3D. Na jednu kartu PMC lze zakoupit více vstupenek.

Bonusové body

Bonusové body jsou účastníku PMC připsány na jeho osobní bodový účet (dále jen „bodový účet“) na základě každé uskutečněné platební (nákupní) transakce, kterou účastník PMC provede v provozovnách provozovatele. Za každých 10 Kč hodnoty nákupu vstupenek nebo občerstvení náleží účastníkovi PMC 1 (jeden) bod. Účastník PMC nemá nárok na dodatečné připsání bodů na základě předložených pokladních účtů (vstupenek).

Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat body, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly, zejména body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu, body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atp.

Po uplynutí 12 měsíců od data vydání karty se karta stává neplatnou. Držitel karty PMC může její platnost prodloužit po uhrazení poplatku 69,- Kč na dalších 12 měsíců. Platnost bodů není časově omezena.

Odměny za bonusové body

Při nasbírání určitého bodů náleží účastníku PMC odměna dle aktuální nabídky Tabulky odměn na www.premierecinemas.cz . Vybrané odměny nelze reklamovat nebo směnit za hotovost. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit počet bodů potřebných k získání jednotlivých odměn.

Deaktivace karty PMC

Držiteli bude deaktivována karta PMC z následujících důvodů:

a) držitel poskytl nepravdivé údaje v přihlášce,

b) držitel zneužil výhod, které mu program poskytuje nebo jiným způsobem porušil Všeobecná pravidla PMC,

c) doručením písemného odvolání souhlasu držitele PMC se zpracováváním osobních údajů,

d) ukončením činnosti programu na základě rozhodnutí provozovatele

Deaktivováním karty PMC z důvodu dle písm. a), b) a c) ztrácí držitel PMC veškerá práva, která souvisí s účastí v PMC. Deaktivací karty PMC se zároveň zruší všechny načtené body, nerozhodne-li provozovatel jinak; současně zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí s účastí v PMC. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit nebo ukončit činnost programu, a to oznámením na internetových stránkách www.premierecinemas.cz, nebo jiným vhodným oznámením.

Ochrana osobních údajů

V rámci PMC bude Provozovatel, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat osobní údaje účastníků PMC, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a údaje o nákupech služeb poskytnutých Provozovatelem.

Osobní údaje účastníků PMC a budou zpracovávány za níže uvedených podmínek:

  • (a) Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Provozovatel bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat za účelem plnění smluvního vztahu mezi Provozovatelem a účastníky PMC, spočívající v jejich účasti v rámci PMC a jeho vyhodnocování.

Provozovatel bude dále osobní údaje účastníků PMC zpracovávat na základě oprávněných zájmů Provozovatele za účelem nabízení zboží a služeb a zasílání nabídek a jiných obchodních a marketingových sdělení Provozovatele, zejména však informací o programu multiplexů Premiere Cinemas, slevách či soutěžích.

  • (b) Doba zpracování osobních údajů

Provozovatel bude osobní údaje účastníků PMC zpracovávat po dobu účasti v rámci PMC a dále po dobu 2 let po ukončení účasti v PMC.

  • (c) Zpřístupnění osobních údajů

Provozovatel nebude dále předávat osobní údaje účastníků PMC svým obchodním partnerům či třetím stranám. Osobní údaje účastníků PMC však mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, kteří poskytují Provozovateli služby, jako jsou webový hosting a správa, hosting mobilních aplikací, zpracování plateb, plnění objednávek, poskytování infrastruktury a e-mailové služby za účelem umožnění poskytnutí služeb.

  • (d) Práva účastníků PMC ve vztahu k osobním údajům

Poskytnutí osobních údajů účastníků PMC je dobrovolné. Účastníci PMC mají právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a v rozsahu příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů mají také právo na přenositelnost údajů.

Účastníci PMC mohou využít svého práva zasláním příslušného požadavku poštou na adresu Provozovatele Premiere Cinemas Czech s.r.o., Švehlova 1391/32, Hostivař, PSČ 102 00, Praha 10 nebo elektronicky na e-mailovou adresu pmc@premierecinemas.cz.

Účastníci PMC mají také právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Závěrečné ustanovení

Provozovatel je oprávněn pro reklamní a marketingové účely pořídit a zveřejnit či jinak užít obrazové a zvukové záznamy, jakož i jména a příjmení výherců soutěží pořádaných v rámci PMC, a to bez finančních náhrad. Souhlas s uvedeným postupem účastník PMC uděluje přihlášením do PMC. Veškeré odměny v rámci PMC nejsou právně vymahatelné. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či upravit Všeobecná pravidla PMC. Účastníci budou o těchto změnách informováni na www.premierecinemas.cz, případně jiným vhodným způsobem.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky programu pro stálé zákazníky PREMIERE MOVIE CARD platí od 1. 5. 2019.

Kontaktní adresa:

Premiere Cinemas s.r.o.
Švehlova 1391/32
Praha 15 – Hostivař
email: info@premierecinemas.cz

cinemart bontonfilm bioscop a-company    

pepsiKinoboxrádio hanáolomoucký deník t-mobile     

Nahoru